Đề án tuyển sinh Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024

Đề án tuyển sinh Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – Đại học...

Đối tượng ưu tiên, điểm ưu tiên khu vực tuyển sinh Đại học

Dưới đây là chính sách ưu tiên trong tuyển sinh đại học theo đối tượng...

Hướng dẫn thí sinh nộp bài sơ tuyển ngành nghệ thuật thị giác 2024

Hướng dẫn nộp bài sở tuyển xem dưới đây:...

Dạng thức bài thi ngành Thiết kế sáng tạo

Dạng thức bài thi ngành Thiết kế sáng tạo:...

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghiệp văn hóa và sáng tạo

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghiệp văn hóa và sáng tạo Trường Khoa...

1 Comments

Chương trình đào tạo Nghệ thuật thị giác

Chương trình đào tạo Nghệ thuật thị giác:...

Chương trình đào tạo Kiến trúc và thiết kế cảnh quan

Chương trình đào tạo Kiến trúc và thiết kế cảnh quan:...

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học chỉnh sửa năm 2023

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Di sản học:...

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững chỉnh sửa năm 2023

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững:...