Cơ hội việc làm rộng mở

Khoa có mạng lưới các dối tác, doanh nghiệp đồng hành uy tín ở nhiều...

Đời sống sinh viên muôn sắc màu

Với gần 10 câu lạc bộ sinh viên hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ...

Môi trường Đại học truyền cảm hứng

Học tập trong khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội, cơ sở vật chất...

Chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn

Chương trình đào tạo có tính cập nhật và gắn với nhu cầu thực tiễn...

Đội ngũ giảng viên xuất sắc

Tính tới đầu năm 2023, Khoa có hơn 80% giảng viên có trình độ Tiến...