Seminar tháng 3 cho nghiên cứu sinh Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững

Ngày 20/3/2023, Bộ môn Biến đổi khí hậu và Khoa học bền vững tổ chức...