Vẽ năng khiếu là vẽ gì? Các ngành học cần thi vẽ năng khiếu?

Vẽ năng khiếu là vẽ gì, quá trình thi cụ thể như thế nào? Các...