Chương trình đào tạo ngành Quản lý giải trí và sự kiện điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản lý giải trí và sự kiện năm 2023...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị đô thị thông minh và bền vững 2023:...

Chương trình đào tạo ngành Quản trị tài nguyên và di sản điều chỉnh

Chương trình đào tạo ngành Quản trị tài nguyên và di sản  2023:...

Chương trình đào tạo Thiết kế sáng tạo

Chương trình đào tạo : ;...

Chương trình đào tạo Quản trị thương hiệu

Chương trình đào tạo:   ...