Thông báo về việc phỏng vấn dành cho PTXT 410, 406

Thông báo về việc phỏng vấn dành cho PTXT 410 và 406...