Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2024

Căn cứ Hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2024 của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tại công văn số 589/HD-ĐHQGHN ngày 01/03/2024, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2024 như sau:

 1. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh
 2. a) Chỉ tiêu tuyển sinh
TT Chuyên ngành Chỉ tiêu Hình thức Thời gian đào tạo
1. Di sản học 10 Xét tuyển 3 năm
2. Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững
 1. b) Phương thức tuyển sinh

Tuyển sinh trình độ tiến sĩ tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật được thực hiện theo phương thức xét tuyển.

 1. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

2.1 Thí sinh phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. a) Yêu cầu chung đối với người dự tuyển:

– Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành án hình sự, kỉ luật từ mức cảnh cáo trở lên.

– Có đủ sức khoẻ để học tập.

– Đã tốt nghiệp thạc sĩ hoặc tốt nghiệp đại học chính quy hạng Giỏi trở lên ngành/chuyên ngành phù hợp, hoặc tốt nghiệp trình độ tương đương bậc 7 theo Khung trình độ quốc gia Việt Nam ở một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù phù hợp với ngành/chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

– Đáp ứng yêu cầu đầu vào theo chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và của chương trình đào tạo tiến sĩ đăng ký dự tuyển.

– Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của CTĐT định hướng nghiên cứu và các công trình công bố theo quy định đơn vị đào tạo (nếu có). Riêng các thí sinh có bằng thạc sĩ định hướng ứng dụng hoặc có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp nhưng phải học bổ sung kiến thức hoặc dự tuyển từ cử nhân thì phải là tác giả hoặc đồng tác giả tối thiểu 01 bài báo thuộc tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 01 báo cáo khoa học đăng tại kỉ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia hoặc quốc tế có phản biện, có mã số xuất bản ISBN liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu, được hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư của ngành/liên ngành công nhận.

– Có đề cương nghiên cứu, trong đó nêu rõ tên đề tài dự kiến, lĩnh vực nghiên cứu; lý do lựa chọn lĩnh vực, đề tài nghiên cứu; giản lược về tình hình nghiên cứu lĩnh vực đó trong và ngoài nước; mục tiêu nghiên cứu; một số nội dung nghiên cứu chủ yếu; phương pháp nghiên cứu và dự kiến kết quả đạt được; lý do lựa chọn đơn vị đào tạo; kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo; những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh cho việc thực hiện luận án tiến sĩ. Trong đề cương có thể đề xuất cán bộ hướng dẫn.

– Có thư giới thiệu của ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực chuyên môn mà người dự tuyển dự định nghiên cứu. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá người dự tuyển về:

+ Phẩm chất đạo đức, năng lực và thái độ nghiên cứu khoa học, trình độ chuyên môn của người dự tuyển;

+ Đối với nhà khoa học đáp ứng các tiêu chí của người hướng dẫn nghiên cứu sinh và đồng ý nhận làm cán bộ hướng dẫn luận án, cần bổ sung thêm nhận xét về tính cấp thiết, khả thi của đề tài, nội dung nghiên cứu; và nói rõ khả năng huy động nghiên cứu sinh vào các đề tài, dự án nghiên cứu cũng như nguồn kinh phí có thể chi cho hoạt động nghiên cứu của nghiên cứu sinh (nếu có).

+ Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

– Đạt đủ điều kiện về kinh nghiệm và thâm niên công tác theo yêu cầu cụ thể của từng chuyên ngành đào tạo.

– Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính trong quá trình đào tạo theo quy định của đơn vị đào tạo.

 1. b) Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ phù hợp với yêu cầu về ngoại ngữ của chương trình đào tạo, được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận sau:

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;

– Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài hoặc ngành sư phạm ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ đến ngày đăng ký dự tuyển, được quy định tại phụ lục 1 và phụ lục 2 của văn bản này.

Lưu ý: Trường không chấp nhận sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ theo hình thức thi trực tuyến.

– Người dự tuyển ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài hoặc sư phạm tiếng nước ngoài phải có năng lực về ngôn ngữ tiếng nước ngoài khác ở trình độ tương đương như quy định tại 3 điểm nêu trên.

 1. c) Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo tiến sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương) trở lên mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt; đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai theo quy định của cơ sở đào tạo tiến sĩ (nếu có) trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo.
 2. d) Các yêu cầu khác theo đặc thù của đơn vị và chương trình đào tạo.

Thí sinh dự tuyển đáp ứng điều kiện tại Điều 4 Quy định xét cấp học bổng của ĐHQGHN cho nghiên cứu sinh và thực tập sinh sau tiến sĩ có năng lực nghiên cứu xuất sắc ban hành theo Quyết định số 3688/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/11/2021 của Giám đốc ĐHQGHN có thể nộp hồ sơ đăng ký xét cấp học bổng dành cho nghiên cứu sinh có năng lực nghiên cứu xuất sắc.

2.2 Về thâm niên công tác:

– Với Tiến sĩ Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững: Những thí sinh có bằng thạc sĩ ngành phù hợp với chương trình đào tạo phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm công tác trong các lĩnh vực liên quan đến biến đổi khí hậu, khoa học bền vững, phát triển bền vững, khí tượng và khí hậu học.

– Với Tiến sĩ Di sản học: Có tối thiểu 01 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến di sản đối với thí sinh có bằng thạc sĩ ngành/chuyên ngành phù hợp thuộc nhóm đối tượng phải bổ sung kiến thức.

 1. Hồ sơ dự tuyển:
 2. a) Phiếu đăng ký dự tuyển (in Phiếu trên tài khoản dự thi sau khi đã đăng ký online);
 3. b) Sơ yếu lý lịch cá nhân (có xác nhận địa phương hoặc cơ quan công tác);
 4. c) Bản sao hợp lệ (có công chứng) các văn bằng, chứng chỉ và minh chứng về chuyên môn, ngoại ngữ, kinh nghiệm nghiên cứu khoa học và thâm niên công tác theo quy định; Giấy chứng nhận công nhận văn bằng trong trường hợp bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp (06 bộ) ;
 5. d) Công văn cử đi dự tuyển của cơ quan quản lý trực tiếp theo quy định hiện hành về việc đào tạo và bồi dưỡng công chức, viên chức (nếu là công chức; viên chức);
 6. e) Đề cương nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu, nội dung tại mục 2-a của Thông báo này (06 cuốn);
 7. f) Thư giới thiệu của tối thiểu một nhà khoa học theo quy định tại mục 2-a của Thông báo này (06 bản);
 8. g) Giấy chứng nhận sức khoẻ của bệnh viện đa khoa (trong thời hạn 06 tháng)
 9. h) Các tài liệu liên quan khác theo yêu cầu của đơn vị đào tạo.
 10. Đăng ký dự tuyển và xử lý thông tin đăng ký dự tuyển

4.1 Khai báo trực tuyến các thông tin cơ bản

Việc đăng ký dự tuyển tiến sĩ được thực hiện trực tuyến một phần, thí sinh truy cập phần mềm tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: hhtp://tssdh.vnu.edu.vn để khai báo các thông tin cơ bản theo hướng dẫn của phần mềm. Thí sinh cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực các thông tin khai báo.

Đợt 1: từ 8h00 ngày 11/3/2024 đến 17h00 ngày 24/4/2024.

Đợt 2: từ 8h00 ngày 14/5/2024 đến 17h00 ngày 23/8/2024.

4.2 Nộp bộ hồ sơ bản cứng

Thí sinh nộp bản cứng hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 3 tại địa chỉ: Phòng 610, tòa nhà VAS, ngõ 6 Trần Hữu Dực, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian như thời gian khai báo dự tuyển trực tuyến ở trên. Nếu hồ sơ (bản cứng) được gửi qua đường bưu điện, thời gian sẽ được tính theo dấu bưu điện

4.3 Nộp lệ phí dự thi

Ngay sau khi đăng ký dự thi trực tuyến thành công, thí sinh chuyển khoản lệ phí dự thi như sau:

Tên tài khoản:           Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật – ĐHQGHN

Số tài khoản:             0966966999

Ngân hàng:                Ngân hàng SHB

Nội dung:                   (họ tên thí sinh/ngành) đăng ký dự tuyển tiến sĩ.

Số tiền nộp:               260.000 đồng

 1. Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh
 2. a) Quy trình xét tuyển nghiên cứu sinh:

Thí sinh trình bày đề cương nghiên cứu và kế hoạch thực hiện trước tiểu ban chuyên môn xét tuyển nghiên cứu sinh. Vấn đề dự định nghiên cứu của thí sinh phải phù hợp với các lĩnh vực, hướng nghiên cứu mà đơn vị chuyên môn đang thực hiện, có người đủ tiêu chuẩn theo quy định đồng ý nhận hướng dẫn.

 1. b) Tiêu chí xét tuyển nghiên cứu sinh:

Tiểu ban chuyên môn xem xét, đánh giá hồ sơ dự tuyển và đề cương nghiên cứu sinh. Hồ sơ dự tuyển được đánh giá theo thang điểm tối đa 100. Thí sinh đạt yêu cầu được xét tuyển phải có điểm đánh giá hồ sơ và đề cương nghiên cứu tối thiểu đạt 60/100, trong đó điểm đề cương nghiên cứu tối thiểu phải đạt 25/40.

 1. Tổ chức xét tuyển nghiên cứu sinh

Thời gian xét tuyển được chia làm 02 đợt (ngày cụ thể sẽ thông báo tới thí sinh sau):

– Đợt 1: Trước ngày 27/5/2024

– Đợt 2: Trước ngày 30/9/2024.

Mọi thắc mắc, thông tin đánh giá, góp ý về công tác tuyển sinh và đào tạo tiến sĩ tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật trong quá trình đăng ký dự tuyển, thí sinh gửi về địa chỉ: khln.daotao1@vnu.edu.vn      

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Thị Lan Anh

Điện thoại: 0903 408 886 – 02473001679

Chi tiết yêu cầu về minh chứng năng lực ngoại ngữ, vui lòng xem tại đây.

Xem Thông báo tuyển sinh trình độ Tiến sĩ bản đầy đủ tại đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *